Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όνομα και Στοιχεία Επαφής Υπευθύνου σύμφωνα με τη Νομοθεσία GDPR:

Δερματολογικό Ιατρείο Καραμποΐκη Βασιλική

Σκουφά 21

10673 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210-3390235

 

Η ασφάλεια και Προστασία των  Προσωπικών σας Δεδομένων

 

Το δερματολογικό μας ιατρείο, με γνώμονα την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας γνωστοποιεί τα εξής:

Α) Νομοθεσία: Την 25.05.2018 ετέθη σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΕΚ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 ) , για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καταργούμενης της Οδηγίας 95/46/ΕΚ,  ο οποίος ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη προς Ε.Ε. και εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, σε κάθε νομικό πρόσωπο – επιχείρηση, που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων. Σε εφαρμογή του Κανονισμού αυτού θεσπίστηκε ο Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α139/2019).

Β) Ορολογία: Για προς σκοπούς προς παρούσης, όπου απαντώνται οι παρακάτω όροι, τούτοι θα έχουν το εξής περιεχόμενο:

  1. i. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, στον αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
  2. ii. Επεξεργασία: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

iii. Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή ο φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  1. iv. Εκτελών την Επεξεργασία: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή ο φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
  2. v. Αποδέκτης: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
  3. vi. Τρίτος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

vii. Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

viii. Εμπιστευτικότητα: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων των προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

 

 

Γ) Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Το Ιατρείο μας, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των σκοπών μας αλλά και της τήρησης των συμβατικών και νομίμων υποχρεώσεών μας, συλλέγει τα εξής δεδομένα:

  • το ονοματεπώνυμο,
  • τα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, αριθμό σταθερού τηλεφώνου
  • δεδομένα υγείας σχετικά με τις παρεχόμενες από το ιατρείο μας υπηρεσίες ή δεδομένα υγείας που μας  γνωστοποιήσατε
  • πληροφορίες σχετικές με την οικονομική συναλλαγή μας, π.χ. πληροφορίες τραπεζικών καρτών και λογαριασμών, κίνηση χρεωπιστώσεων, φορολογικά παραστατικά κλπ.
  • Την μεταξύ μας επικοινωνία

 

Δ) Τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων

Το Ιατρείο μας, στα πλαίσια της διευκόλυνσης κάθε μεταξύ μας επικοινωνίας και συναλλαγής, συλλέγει πληροφορίες σχετικές με το πρόσωπό σας:

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. δια ζώσης, τηλεφωνικά, δι’ έγγραφης ή ηλεκτρονικής επιστολής-email ή τηλεομοιοτυπίας-fax, μέσω του newsletter, κλπ).

Όταν συναλλάσσεστε μαζί μας

Όταν μας υποβάλλετε αιτήματα

Όταν δηλώσετε ότι επιθυμείτε να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, οπότε μας χορηγείτε τα δεδομένα σας με οποιονδήποτε από τους άνω τρόπους.

Όταν, για την επίτευξη ή ολοκλήρωση μίας συναλλαγής και στα πλαίσια αυτής τα δεδομένα σας μας διαβιβάζονται νομίμως από τρίτους

Για πρόσωπα κάτω των 16 ετών απαιτείται η συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια ή τη γονική μέριμνα αυτών.

Προς διασφάλιση αμφοτέρων και κάθε επικοινωνίας και συναλλαγής μας, τα δεδομένα σας πρέπει να ενημερώνονται και να είναι αληθή. Συνεπώς παρακαλούμε να μας ενημερώνετε σχετικά με κάθε τυχόν σφάλμα, έλλειψη, αλλαγή των δεδομένων σας.

 

Ε) Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η συγκέντρωση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις και με τους εξής σκοπούς:

   Όταν έχετε συναινέσει και παράσχει τη συγκατάθεσή σας για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδομένων σας.

  Εφόσον τούτο επιβάλλεται από διατάξεις του Νόμου ή σε συμμόρφωση με επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μας από τις αστυνομικές, διοικητικές και δικαστικές αρχές και υπηρεσίες

  Εφόσον τα δεδομένα είναι αναγκαία για την κατάρτιση και ολοκλήρωση κάθε μεταξύ μας συναλλαγής (πωλήσεις, παροχή υπηρεσιών)

  Εφόσον τα δεδομένα απαιτούνται προκειμένου να αποδειχθεί ή/και να τηρηθεί μία έννομη σχέση

  Εφόσον απαιτείται για την τήρηση των υποχρεώσεών μας

 Εφόσον απαιτείται για την έγερση νομικών αξιώσεων εναντίον σας ή εναντίον οποιουδήποτε τρίτου

 Εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Για απάντηση σε ερωτήματα ή αιτήματά σας

  Για την καλύτερη παροχή ιατρικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών φροντίδας σώματος και προσώπου

Για ενημέρωση σχετικά  με προσφορές μας ή την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, εφόσον έχετε αποδεχθεί την τελευταία. Η συναίνεσή σας προς τούτο είναι ελεύθερα ανακλητή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

   Σε άλλες αναγκαίες περιπτώσεις για τις οποίες όμως θα υπάρχει έγκαιρη σχετική ενημέρωσή σας

 


ΣΤ) Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με εσάς είναι η Ιατρός Βασική Καραμποΐκη.

 

Ζ) Εκτελoύντες την επεξεργασία είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι του Ιατρείου μας, οι οποίοι δεσμεύονται αντίστοιχα να τηρούν τους όρους του ΓΚΠΔ και του Ν. 4629/2019.

 

Η) Διάρκεια τήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σε σχέση με τον εκάστοτε επιδιωκόμενο σκοπό κατά το αμέσως ανωτέρω κεφάλαιο. Αμέσως μετά το πέρας του διαστήματος εξυπηρέτησης των άνω σκοπών, μετά το πέρας της εκ του νόμου υποχρέωσης τήρησης των δεδομένων ή μετά το πέρας του διαστήματος εντός του οποίου μπορούν να εγερθούν νομικές αξιώσεις της εταιρείας, τα δεδομένα διαγράφονται.

 

Ι) Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή.

 Η πρόσβαση επιτρέπεται περιορισμένα και μόνον στα εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα τα οποία εργάζονται για την εξυπηρέτηση των πάνω σκοπών και δεσμεύονται αντίστοιχα για την προστασία τους. Άλλωστε δεν κοινοποιούνται σε τρίτους αποδέκτες παρά μόνον όταν τούτο είναι αναγκαίο εκ του νόμου. Όλοι οι ανωτέρω δεσμεύονται αντίστοιχα για την τήρηση των Κανόνων του ΓΚΠΔ και του Ν. 4629/2019.

 Οι υπολογιστές μας προστατεύονται από τείχος προστασίας και λογισμικά προγράμματα προστασίας ώστε να αποτρέπεται η διαρροή δεδομένων λόγω παράνομης πρόσβασης

 Σε περίπτωση παραβίασης ή διαρροής των προσωπικών σας δεδομένων θα ενημερωθείτε γι΄αυτό καθώς και για τον τρόπο αντιμετώπισης της διαρροής εντός 72 ωρών.

 

ΙΑ) Δικαιώματά σας

Σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωσης ή συμπλήρωσης αυτών, διαγραφή τους, δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας να απαγορεύσετε αυτήν και να ασκήσετε κάθε δικαίωμά σας για τη φορητότητά τους (να παραλάβετε αυτά).

Επίσης έχετε δικαίωμα να ανακαλείτε για το μέλλον κάθε συγκατάθεση που έχετε χορηγήσει για την συγκέντρωση, διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας.

Το Ιατρείο μας εξετάζει τα αιτήματά σας και σας απαντά εντός μηνός από την υποβολή τους.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή είτε για την υποβολή παραπόνων είτε για την υποβολή καταγγελίας.

Τα αιτήματά σας μπορείτε να τα υποβάλλετε προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως αναφέρεται κατωτέρω.

Το Ιατρείο μας έχει δικαίωμα, κατά τους κανόνες του ΓΚΠΔ και τον Ν.4629/2019 να αρνηθεί τον περιορισμό επεξεργασίας, την τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων χορηγώντας σας εμπροθέσμως έγγραφη περί τούτου απάντηση, ιδία δε όταν η διατήρησή τους επιβάλλεται από συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και όταν (και για όσο χρόνο) έχει το δικαίωμα να εγείρει αξιώσεις.

 

ΙΒ) Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου επεξεργασίας

Τα αιτήματά μπορούν να υποβάλλονται προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας, με τους εξής τρόπους:

  • Τηλεφωνικά: 2103390235
  • Με FAX: 2103390236
  • Με email:vkarampoiki@aboutskin.gr
  • Ταχυδρομικά:Σκουφά 21, Αθήνα

 

-Τι είναι τα Cookies & internet tags;

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία (bits) κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη κατά την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή και δεν έχουν πρόσβαση σε κανένα έγγραφο αρχείο στον υπολογιστή. Η ιστοσελίδα  του ιατρείου χρησιμοποιεί cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

-Για την ομαλή λειτουργία των ιστοσελίδων, με την απαιτούμενη ταχύτητα

-Για την αναγνώριση της συσκευής που χρησιμοποιείται για την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, του προγράμματος περιήγησης (browser) ή/ και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε με σκοπό την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας πλοήγησης ή/και χρήσης της Ιστοσελίδας της εταιρείας

-Για την αποθήκευση των ρυθμίσεών σας κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης ή μεταξύ επισκέψεων (όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη που έχετε δηλώσει, τη γλώσσα που προτιμάτε ή την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) έτσι ώστε να αποφύγετε να πληκτρολογήσετε ξανά ορισμένα δεδομένα.

-Για τη βελτίωση της απόδοσης ή και ασφάλειας της Ιστοσελίδας

-Για την παροχή περιεχομένου βασιζόμενου στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας

Για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο περιηγείστε ή/και χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.

 

Το ιατρείο μας  ΔΕΝ χρησιμοποιεί cookies στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Για συλλογή προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας

-Για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε διαφημιστικές εταιρείες

-Για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας

Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα της ιατρείου μας  είναι “persistent cookies” και “session cookies”. Επίσης ορισμένες υπηρεσίες τρίτων που είναι ενεργοποιημένες στις Ιστοσελίδες όπως «social media buttons”, τοποθετούν δικά τους cookies στον υπολογιστή σας, τον έλεγχο των οποίων δεν έχουν οι διαχειριστές της ιστοσελίδας του ιατρείου.

Τα session cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα του ιατρείου διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή/και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης «browser». Τα persistent cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή σας μέχρι να σβήσετε ή μέχρι το προκαθορισμένο στο cookie διάστημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι με την μη αποδοχή των cookies ή κάποιων εξ’ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά μίας ιστοσελίδας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα.

Η ιστοσελίδα του ιατρείου χρησιμοποιεί επίσης “Internet tags”. H μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ώστε να μετρηθεί η ανταπόκριση των επισκεπτών στην ιστοσελίδα. Το ιατρείο μας  διαβεβαιώνει ότι μέσω των “Internet tags” και των cookies ΔΕΝ συλλέγονται ούτε αναζητούνται προσωπικές, αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, όπως ονόματα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τηλέφωνα.

-Τι εφαρμόζεται στην Ιστοσελίδα της εταιρείας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών;

Το ιατρείο δεσμεύεται ότι δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες/χρήστες στης Ιστοσελίδας της κάτω των δεκαέξι (16) ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού (γονέα ή κηδεμόνα του), μέσω άμεσης επικοινωνίας, εκτός ηλεκτρονικής σύνδεσης ή μέσω διαδικτύου. Το ιατρείο θα ζητήσει την έμπρακτη απόδειξη της σχέσης του έχοντος τη γονική μέριμνα με το παιδί και εάν αυτό συμβεί, μπορείτε (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) να αιτηθείτε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα του παιδιού. Το ιατρείο περαιτέρω δεσμεύεται ότι καμία εκστρατεία ενημέρωσης μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης δεν απευθύνεται σε ανήλικους (κάτω των 18 ετών)

-Τι ισχύει σχετικά με τους συνδέσμους (links) σε άλλες ιστοσελίδες;

Η ιστοσελίδα μας δεν εμπεριέχει παραπομπή μέσω υπερ-συνδέσμων (hyperlinks) σε άλλες ιστοσελίδες.

 

-Τι είναι η SSL Kωδικοποίηση;

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί SSL Kωδικοποίηση για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της ασφαλούς μετάδοσης των ευαίσθητων πληροφοριών, όπως τα ερωτήματα που αποστέλλεται στο ιατρείο με την ιδιότητα του Διαχειριστή της Ιστοσελίδας. Τη σύνδεση υπό κωδικοποίηση, μπορείτε να την αναγνωρίσετε, όταν η διεύθυνση στον περιηγητή αλλάζει από http:// σε https:// και εμφανίζεται το σύμβολο της κλειδαριάς στη γραμμή του περιηγητή. Όταν η SSL κωδικοποίηση ενεργοποιείται, τότε η πληροφορία που μας αποστέλλετε δεν είναι ορατή από τρίτους